شدت پخش آب در سیستم های آبیاری

پنکه مه پاش 26 اینچی و 30 اینچی
پنکه مه پاش : سیستم خنک کننده پنکه مه پاش پرتابل
مهر ۷, ۱۳۹۷
شستشوی نازل مه پاش-آذر تجهیز
شستشوی نازل مه پاش جهت راه اندازی مجدد سیستم مهپاش
آذر ۱۴, ۱۳۹۷
شدت پخش آب در سیستم های آبیاری آذر تجهیز APPLICATION RATER

شدت پخش آب در سیستم های آبیاری آذر تجهیز APPLICATION RATE

به مقدار آبی که در یک نقطه از زمین توسط آبپاش فرو ریخته می شود شدت پخش application rate می گویند. در سیستم های آبیاری این پارامتر از مهم ترین پارامترها شمرده می شود. مقدار شدت پخش آب باید متناسب با شدت نفوذ آب در خاک باشد.

در خاک هایی که احتمال فرسودگی آنها زیاد استهر چه شدت لحظه ای پخش آب کمتر باشد، خطرات مربوط به روان آبی و ایجاد فرسایش کمتر می شود.

باید در طراحی سیستم های آبیاری به این نکته توجه نمود که شدت پخش آب در آبپاش باید با نفوذ پذیری خاک متناسب باشد.

عوامل موثر در شدت پخش آب :

  • زاویه جت خروجی آب
  • شکل روزنه
  • قطر روزنه
  • صفحات منحرف کننده جریان
  • تعداد آبپاش ها
  • دبی آبپاش
  • فاصله های لوله لاترال از یکدیگر
  • مساحت دایره پاشش
  • فاصله آبپاش ها از یکدیگر

تمام عواملی که در بالا به آن اشاره شدند با تغییر در مساحت دایره خیس شده می شوند.

در صورتی که شدت پخش آب بیشتر از نفوذپذیری خاک باشد ، روانآبی سطحی ایجاد خواهد شد.

متوسط شدت پخش برای یک آبپاش تک با توجه به رابظه زیر محاسبه می شود:

A=60Q/a

Q دبی آبپاش است که دارای یکای لیتر بر دقیقه می باشد.

A شدت پخش آب می باشد که دارای یکای میلی متر در ساعت می باشد.

شدت پخش آب چند آبپاش

در مزارع هرگز از یک آبپاش جهت آبیاری ستفاده نمی شود و تعداد بسیار زیادی آبپاش به کار گرفته می شوند. بنابراین این فرمول نمی تواند مناسب باشد . در مزارع از فرمول زیر استفاده می شود.

A=60Q/L*S

L در این فرمول فاصله آبپاش ها روی لوله فرعی می باشد می باشد که بر حسب متر بیان می شود

S فاصله لوله های لاترال از یکدیگر است که برحسب مطرح محاسبه می شود.

در مزارع آبپاش ها روی شبکه به ابعاد S*L قرار می گیرند.  که L.S مساحت مربوط به هر آبپاش می باشد.

شدت پخش آب در لوله لاترال

در مورد لوله لاترال مانند لوله های چرخدار، اگر دبی ورودی به آن Q’ باشد و طول آن L’ باشد. و فاصله آبپاش ها از یکدیگر S باشد، متوسط شدت پخش در مساحت خیس شده توسط این لوله فرعی برابر است با :

A=60G/LS

شدت پخش بدست آمده از این فرمول، پخش آّ در زیر یک لوله لاترال است. در مورد اکثر آبپاش ها تغییرات فشار تاثیر چندانی بر شدت پخش ندارد زیرا اگر فشار افزایش یابد با افزایش Q ، مساحت نیز افزوده می شود و همین امر باعث می شود که افزایش Q  خنثی شود.

در چه مواقعی شدت پخش افزایش می یابد ؟ اگر از چندین آبپاش مشابه همپوشانی ایجاد کنند، افزایش فشار، شدت پخش را افزایش می دهد زیرا مقادیر L و S ثابت باقی می مانند.

 

شدت لحظه ای پخش آب

شدت لحظه ای پخش آب برابر است با مقدار آبی که در یک لحظه روی سطح خاک می ریزد. شدت لحظه ای پخش آب در نازل های آبیاری متفاوت می باشد.

شدت لحظه ای پخش آب در آبپاش های ضربه ای :

بر روری یک نقطه از خاک در طول مدت آبیاری، در سیکل هر چرخش یک یا دو مرتبه آبیاری می شود.

شدت لحظه ای پخش آب در آبپاش های  دارای صفحات منحرف کننده و آب افشان ها:

در این آبپاش ها و آبیاری در تمام لحظات ، آب روی خاک ریخته می شود.

آذر تجهیز تولید کننده انواع رطوبت سازهای صنعتی و واردکننده تجهیزات سیستم های مه پاش 

شماره های تماس ۰۲۱۵۵۴۴۲۰۶۳ و ۰۲۱۵۵۴۴۲۰۶۴

مشاوره رایگان